Regulamin całodziennych zajęć w 2021 i 2022 r.

REGULAMIN CAŁODZIENNYCH ZAJĘĆ W BADECIE

 Animatorzy prowadzący zajęcia w księgarni Badet dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

 1. Organizatorem zajęć jest Fundacja Dzieci Czytają, ul. Lentza 35a, Warszawa.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci od 6 do ok. 12 lat.
 3. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką animatorów od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do godz. 16. Istnieje możliwość późniejszego odebrania dziecka, do godziny 17, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem, za dodatkową opłatą (25 zł za godzinę).
 4. Płatność za zajęcia należy uregulować z góry – najpóźniej rano, przed zajęciami. Wszelkie zniżki dotyczą jedynie płatności z góry. Aby zarezerwować miejsce na zajęciach, trzeba wykupić na nie wcześniej wstęp.
 5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do księgarni i z powrotem. Dzieci są odbierane z księgarni wyłącznie przez osoby wskazane przez rodziców. Mogą też wracać do domu same, jeśli rodzice wyrażą na to zgodę. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i na zajęcia.
 6. Uczestnicy zajęć mają prawo do:
  • spokojnego wypoczynku
  • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas zajęć
  • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć
  • wnoszenia próśb i skarg.

7. Uczestnicy mają obowiązek:

 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
 • przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
 • brać udział w realizacji programu zajęć
 • zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
 • szanować mienie, pomoce dydaktyczne
 • kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
 • przestrzegać zasad poruszania się po drogach
 • posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na zewnątrz oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, stroju sportowego oraz obuwia sportowego.
 • Uczestnik półkolonii zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz maseczkę ochronną, a także bidon lub butelkę na wodę.
 • Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie
 • Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część zajęć, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach lub przyprowadzenia dziecka chorego.

9. W razie nagłej choroby dziecka lub z innych ważnych powodów, rodzice lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot  kosztów za niewykorzystane dni zajęć. Do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – 100% wpłaconej kwoty, na 6 lub mniej dni przed rozpoczęciem zajęć – nie ma możliwości zwrotu należności, a jedynie możliwość odebrania opłaconych dni zajęć w innym terminie w ramach danej serii całodziennych zajęć przy zgłoszeniu nieobecności dziecka do godziny 16 w dniu poprzedzającym nieobecność, w miarę wolnych miejsc.

10. Wszelkie wytworzone w trakcie trwania zajęć materiały promocyjne, np. zdjęcia, filmy są własnością organizatora zajęć.

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie całodziennych zajęć w Badecie oraz za zniszczenie rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników zajęć.

12. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć oraz do odwołania zajęć w poszczególne dni, o ile nie zbierze się grupa min. 4 uczestników. W przypadku odwołania zajęć zwracana jest cała wpłacona wcześniej należność za dni, w których zajęcia nie zostały przeprowadzone.

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się,
przyjmuję go do wiadomości i akceptuję jego treść:

 

Data: ………………………. Czytelny podpis rodzica:………………………………………………….

 

 

imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………….……………….
Tel. i mail do rodzica/ opiekuna dziecka:…………………………………………….……….…….
Ważne informacje zdrowotne dotyczące dziecka (alergie, choroby, niepełnosprawności)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do odbioru dziecka z zajęć: ……………………………………….………….

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć o godz. ………………………….